โครงการ “ช้อปดีมีคืน”

เงื่อนไขโครงการ 

เงื่อนไขโครงการ “ช้อปดีมีคืน”

1. ผู้มีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากช้อปดีมีคืน
 • ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล
  2. ระยะเวลาที่กำหนด
  • มาตรการช้อปดีมีคืนปี 2566 ใช้สิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (รวมเวลา 46 วัน)
   3. เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์
   • เมื่อซื้อสินค้า หรือ บริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือซื้อหนังสือ หรือ e-book (ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์) รวมทั้งสินค้า OTOP ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้ว ระหว่าง 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับสิทธิหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
   • ซื้อสินค้า หรือ บริการ ไม่เกิน 30,000 บาทแรก ใช้ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปหรือใบรับได้ทั้งแบบกระดาษ / e-Tax Invoice / e-Receipt
   • ซื้อสินค้า หรือ บริการ จำนวนอีกไม่เกิน 10,000 บาท ใช้ได้เฉพาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ / e-Tax Invoice / e-Receipt เท่านั้น
    *การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาตรการ ช้อป ดี มีคืน ครั้งนี้สำหรับแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 2567

    4. สินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้
    • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ
    • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
    • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
    • ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
    • ค่าบริการจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
    • ค่าที่พักในโรงแรม
    • ค่าสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า บริการสัญญาณโทรศัพท์และบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
    • ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้ บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566) เช่น ค่าสมาชิกต่างๆ
    • ค่าประกันวินาศภัย
    5. ช้อปดีมีคืน 2566 สำหรับ Jelly Bunny online ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่
    • ซื้อสินค้า ไม่เกิน 30,000 บาทแรก ใช้ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปหรือใบรับได้ทั้งแบบกระดาษ / e-Tax Invoice / e-Receipt*
    หมายเหตุ: *Jelly Bunny online สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูป เฉพาะ แบบกระดาษ เท่านั้น


     ขั้นตอนการขอเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ กับ Jelly Bunny Online

     1. เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสั่งซื้อ ให้ทำการกรอกข้อมูลที่อยู่จัดส่งสินค้า และ ข้อมูลติดต่อ ให้เรียบร้อย จากนั้น กดปุ่ม ”ดำเนินการต่อไปที่หน้าจัดส่ง
     2. ตรวจสอบข้อมูลการจัดส่ง จากนั้นกดปุ่ม “ดำเนินการชำระเงินต่อ”

      

     3. เมื่อเข้าสู่หน้าการชำระเงิน ให้เลือกรูปแบบการชำระเงินที่ต้องการ จากนั้น ด้านล่าง ให้เลือกขอใบกำกับภาษีฉบับเต็ม

      

     4. กรอกข้อมูลเพื่อขอใบกำกับภาษีฉบับเต็ม โดยรายละเอียดต้องครบถ้วน และตรงตามข้อมูลของผู้เสียภาษี

     a. คลิกเลือก “ขอใบกำกับภาษีฉบับเต็ม”

     b. กรอก ชื่อ-นามสกุล ตรงตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน

     c. กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขบัตรประชาชน

     d. กรอกที่อยู่ ตรงตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน

     5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดอีกครั้ง และกดยืนยันการสั่งซื้อ

     6. ท่านจะได้รับเอกสารใบกำกับภาษีฉบับเต็ม แนบมากับพัสดุสินค้า

     ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับใบกำกับภาษีฉบับเต็มแนบมากับพัสดุ ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่ contactus@jellybunny.com


     หมายเหตุ :
     i ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินครบถ้วนแล้วเท่านั้น

     ii สำหรับลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ และ ต้องการใบกำกับภาษีฉบับเต็มในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านจะได้รับเอกสารภายหลัง โดยนับจากวันที่สินค้าถึงท่าน ภายใน 3-5 วันทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์)

     พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหา

     ตะกร้าสินค้า